Super Walmart – Thomaston

Street View & Satellite Images: Google